Potpisan Ugovor za sanaciju ceste u naselju Jasenica l=3.536 m’


Grad Mostar i tvrtka Kopex Dodig d.o.o. potpisali su Ugovor  za Sanaciju ceste u naselju Jasenica . Cilj projekta je da se kroz tehnička rješenja poboljšaju uslov za odvijanje motornog i pješačkog saobraćaja.Lokalna cesta kroz naselje Jasenica počinje nakon izlaska iz naselja Rodoč, konkretnije od raskrsnice puta za Kruševo, a završava se spojem na lokalni put nastao rekonstrukcijom željezničke pruge uskog kolosjeka (stara željeznička pruga Sarajevo-Metković) ispod naselja Baćevići.

Sa desne strane ceste, gledajući iz pravca Rodoča prema Jasenici, je većim dijelom izgrađena pješačka staza, oivičena sa jedne strane putem (betonski ivičnjak, a sa druge strane zidovima od imanja, odnosno stambenih objekata).

Na cesti na dvije lokacije se nalaze oštre krivine (mali radijusi) što izaziva poteškoće kod prolaza autobusa. Pored toga na cesti su evidentirana i određena oštećenja kolovoza.

U cilju osiguranja odgovarajućih uslova za sigurno odvijanje saobraćaja Grad Mostar je pokrenuo aktivnosti za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju ceste. Nakon izrađenog i prihvaćenog idejnog projekta, urađen je glavni projekt.

Glavnim projektom su reducirani pojedini radovi predviđeni idejnim projektom, a koji se uglavnom odnose na ispravljanje osovine puta, što bi dovelo do proširenja puta na lijevu ili desnu stranu na konstantnu širinu.

Ovo je urađeno na osnovu sugestija predstavnika mještana, a radi ograničenosti raspoloživih sredstava za potrebe sanacije.

Na bazi naprijed navedenog je izvršena korekcija tehničkog rješenja iz idejnog projekta, uglavnom na račun odustajanja od pomjeranja osovine puta na dionicama sa širinom kolovoza 4,0 i više metara, te izrade pješačke staze na desnoj strani od km 0+593,52 do km 1+623,52 širine 1,50m.Rok za izvođenje radova je 120 dana od potpisa Ugovora.