Potpisan ugovor za izvođenje treće faze radova na izgradnji ceste u zoni Bare


Ugovor o izvođenju radova na izgradnji prometnice od Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića do spoja sa cestom R425 – III faza (spojna cesta M17.4 – R 425) u zoni Bare danas su potpisali Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk ispred naručitelja radova i Ivica Dodig, ispred izvođača radova konzorcija Kopex Dodig d.o.o. Čitluk – Bijeljina put d.o.o. Bijeljina.

Ugovor o izvođenju radova potpisan je na temelju rezultata provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Predmet ugovora je izvođenje treće faze radova na spomenutoj prometnici, a cijena radova koji su predmet potpisanog ugovora iznosi 854.100,00 KM.

Potpisivanjem ugovora izvođač radova obvezao se radove, koji su predmet ugovora, izvesti u roku od 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.